CHLOPENNÍ VADY SRDEČNÍ

Při normální srdeční činnosti přichází odkysličená krev z celého těla horní a dolní dutou žílou do pravé síně, přes trojcípou (trikuspidální) chlopeň do pravé komory a dále pak plicní tepnou do plic. V plicích se odkysličená krev nasytí kyslíkem a přes plicní žíly se dostává do levé síně. Z levé síně  přes dvojcípou (mitrální) chlopeň proudí do levé komory a odtud je čerpána přes aortální chlopeň do aorty a rozváděna do celého těla.

Srdeční chlopně fungují jako ventily, které dovolují pouze jednosměrný tok krve a zabraňují návratu krve do předchozích srdečních oddílů.


Co je chlopenní srdeční vada ?
Za normálních okolností má chlopeň dokonalé funkční vlastnosti a dovoluje jen jednosměrný tok krve v srdci nebo ze srdce ven. Z nejrůznějších příčin může dojít buďto k zúžení (stenóze) nebo k nedomykavosti  (insuficienci) chlopně.Při zúžení jsou předešlé srdeční oddíly nuceny vyvinout zvýšené tlakové úsilí, aby přes zúžený otvor protlačily normální objem krve. Nejčastěji jsou postiženy chlopně v levé části srdce (mitrální a aortální chlopeň) a dochází proto k městnání krve v plicích, což způsobuje dušnost při námaze a později i v klidu.

Při nedomykavosti chlopně se část již přečerpané krve vrací zpět přes postiženou chlopeň do předešlého srdečního oddílu. To způsobuje nadměrné objemové zatížení srdečního svalu.

V počátečním období nemoci se srdce pomocí kompenzačních mechanismů dokáže ještě vyrovnat se zvýšenými nároky, ale po určité době dochází k jeho poškození, snížení funkce srdce jako ústřední čerpací pumpy lidského těla a ke známkám srdečního selhávání. V pokročilých stadiích dochází k poškození funkce i dalších životně důležitých orgánů, zvláště pak plic, jater, ledvin a mozku.

Možnosti léčby chlopenní vady
V počátečním stadiu, kdy vada není významná a nedělá větší potíže, to znamená že nezpůsobuje zvláště dušnost a bolesti na hrudi, lze pomocí léků dosáhnout udržení srdečního výkonu. Při prohlubování onemocnění je jedinou možností léčba chirurgická.

Chirurg má dvě základní možnosti, jaký výkon na chlopni provést:

Někdy je možné nemocnou chlopeň ponechat v těle a provést na  ní opravný výkon (hovoří se o plastice chlopně). Tento výkon je většinou možný při chlopenní nedomykavosti

Pokud je však poškození chlopně pokročilé, je nutné nemocnou chlopeň odstranit a na její místo našít umělou chlopenní protézu.
Umělé chlopenní náhrady jsou dvojího druhu:

Mechanické jsou vyrobeny z kovových slitin. Výhodou těchto chlopní je neomezená trvanlivost, nevýhodou nutnost trvalé užívání  léků na „ředění“ krve

Biologické – zkonstruované z biologických tkání ( prasečích nebo hovězích). Výhodou těchto chlopní je, že není nutné užívat léky na ředění krve, nevýhodou omezená „životnost“ chlopně.
Operující chirurg zvolí ten typ umělé chlopně, který bude ve Vašem případě nejvhodnější.

Mechanikcá chlopeň            |       Biologická chlopeň

Před operací
K operaci budete připraven na oddělení, kde jste nyní hospitalizován. V den před operací dostanete k obědu jen polévku, tekutiny můžete pít do půlnoci. Odpoledne před plánovaným výkonem dostanete nálevy k vyprázdnění střeva a navečer léky, abyste mohl noc před operací klidně spát.

Před operací Vás navštíví chirurg, který Vás bude operovat, aby Vás informoval o vlastní operaci a anestesiolog, který bude řídit Vaši narkózu a objasní Vám časný pooperační průběh.

Po operačním výkonu
Po příjezdu na pooperační oddělení se z narkózy probudíte a budete mít zavedenu kanylu do dýchací trubice, která umožňuje dýchání za pomocí přístroje, což znamená nemožnost mluvit. Nebudete moci ani pít, proto všechny tekutiny budete dostávat v podobě infuzí do žil. Podobně močení se zpočátku odehrává pomocí močového katetru. Trubice v dýchacích cestách se odstraní hned, jak budete moci schopen dýchat sám. V následující fázi je velmi důležitá Vaše aktivní spolupráce s ošetřujícím personálem, zvláště při dechové rehabilitaci a odkašlávání. Odkašlávání je důležité pro správnou funkci plic a slouží k odstraňování stále se tvořícího hlenu v dýchacích cestách. Nahromadění hlenu může vést k infekčním komplikacím, ke zhoršení dechových funkcí, a to může významně ovlivnit i funkci srdce.

První jeden až dva dny strávíte na pooperačním oddělení, které někteří z Vás mohou vnímat negativně pro neustálou přítomnost personálu, zvuky monitorů, osvětlení apod. Poté  budete přemístěn na oddělení intermediární péče, kde prostředí je celkem klidnější a  kde pokračuje Vaše  pooperační rehabilitace. Po stabilizaci stavu budete přeložen na standardní oddělení k dokončení hospitalizace.

Celková délka hospitalizace je 10-14 dnů a pak budete propuštěn buď do domácího léčení (dovolí-li to Váš zdravotní stav) nebo přímo do lázní Teplice nad Bečvou k pokračování pooperační rehabilitace nebo bude-li to Váš zdravotní stav vyžadovat, k doléčení na interní oddělení v místě Vašeho trvalého bydliště.

Komplikace
Přestože Vaší léčbě bude věnována veškerá možná péče, nikdy nelze zcela vyloučit komplikace. Stupeň rizika a operační výsledky jsou do značné míry závislé na pokročilosti Vaší choroby, funkčním stavu srdce a na přítomnosti přidružených onemocnění.

Obecná rizika chirurgických výkonů, např. infekce rány, trombóza (tvorba krevních sraženin) a embolie (uzávěry tepen krevní sraženinou) se staly díky pokrokům v medicíně vzácnějšími a rovněž jejich léčba je mnohem úspěšnější.

Specifická rizika jsou spojena s činností srdce před operací a v pooperačním období. Mohou se vyskytnout různé poruchy srdečního rytmu. Někdy je nutné řešit situaci zavedením kardiostimulátoru. Může dojít k projevům srdečního selhávání, poškození mozku, jater, ledvin i jiných orgánů je již vzácnější.

Bezprostředně po operaci je zvýšené riziko krvácení a poruch krevní srážlivosti. Občas je nutné přistoupit k operační kontrole krvácení. Ojediněle se setkáváme s projevy špatného hojení hrudní kosti, kterou někdy musíme operačně znovu stabilizovat. U části nemocných se v hrudníku přechodně vytvoří výpotek, který je nutné odsát. Toto však nepředstavuje závažnou komplikaci. Pokud se výše uvedené komplikace vyskytnou, v převážné většině jsou zvládnutelné.

Operační riziko úmrtí při chlopenních srdečních operacích v mimotělním oběhu se pohybuje mezi 2 – 4 %.

Antikoagulační léčba
Za normálních okolností by se na povrchu umělé chlopně mohly utvořit krevní sraženiny, které by znemožnily její funkci. Proto pacienti s implantovanou mechanickou chlopenní protézou musí trvale užívat léky snižující krevní srážlivost  Warfarin. U biologických chlopní je tato léčba užívána je několik měsíců po operaci, ale dlouhodobě není nutná.

Antikoagulační léčba nezbytně vyžaduje pravidelnou laboratorní kontrolu – Quickova testu a/nebo  PT testu, vyjádřeném ve standardizovaných jednotkách INR (International Normalized Ratio).

Vyjde-li hodnota nízká, znamená to, že dávka léku je nedostatečná, léčba je málo účinná a hrozí nebezpečí trombózy umělé chlopně. Naopak vysoká hodnota znamená předávkování Warfarinem a zvýšené riziko krvácení.
Varovným signálem může být:  krvácení z nosu, krvavé zbarvení moče, černá stolice, nápadná tvorba modřin. V takovém případě ihned vyhledejte lékaře. Doporučená hodnota INR po náhradě aortální chlopně je 2,5-3,0, po náhradě mitrální chlopně  2,5 – 3,5.

Život s umělou chlopní
Pokud Vám byla nahrazena srdeční chlopeň, měl (a) byste vědět, že život s umělou chlopní klade na Vás určité nároky a že existují dva potenciální problémy:

O významu antikoagulační léčby je pojednáno výše. S touto léčbou souvisí i ta skutečnost, abyste pečlivě užívali předepsané léky a nezačínali sami užívat další léky bez porady s Vaším kardiologem. Některé z těchto léků totiž obsahují aspirin, který může výrazně ovlivnit srážlivost krve. Vznikne-li potřeba plánovaného chirurgického nebo stomatologického výkonu spojeného s rizikem krvácení (nejběžněji při trhání zubů), je nutné přechodně snížit dávku protisrážlivých léků. Obraťte se v tomto případě na svého ošetřujícího kardiologa.

Umělá chlopeň zůstane po celý život pro Váš organismus „cizím tělesem“, které je náchylnější k usazení infekce. Proniknou-li bakterie do krevního oběhu, mohou se zachytit na umělé srdeční chlopni a způsobit infekci chlopně, což je velice závažné onemocnění. To se může stát po vytržení zubu, odstranění zubního kamene, při nachlazení nebo při jiném horečnatém onemocnění, při poranění nebo jiném operačním zákroku. Ve všech těchto případech je nutno chránit chlopeň podáváním antibiotik.
V každém případě je nutné při každé návštěvě lékaře hlásit skutečnost, že jste nositelem umělé srdeční chlopně.
Rádi Vám poradíme ve všech těchto otázkách, ale těžiště této pooperační péče je rukou Vašeho praktického lékaře, Vašeho ošetřujícího kardiologa a také ve Vašich rukou. Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se, prosím, na Vašeho ošetřujícího lékaře nebo zdravotní sestru.

Závěrem
Operace srdeční chlopně neznamená naprosté uzdravení srdce. Je to zásah nutný k zastavení zhoršování Vaší choroby a umožňující zotavení srdečního svalu. Operace přináší většině pacientů významné zlepšení kvality života, vymizení nebo zlepšení předoperačních potíží.

Ale Vy sami můžete významně ovlivnit další postup onemocnění vyloučením rizikových faktorů ze svého života. Tyto rizikové faktory jsou dnes dobře známé a s výjimkou dědičných faktorů dobře ovlivnitelné: je to kouření,stress,obezita,nevhodná skladba stravy, vysoký krevní tlak,cukrovka a nedostatek pohybové aktivity.

Kouření má katastrofální dopad na srdce, plíce a cévy. Je zcela neslučitelné s Vaší úspěšnou léčbou. Vyvarujte se potravin bohatých na cholesterol a žádejte na svém praktickém lékaři periodické vyšetření hladiny tuků v krvi. Snížení tělesné váhy přispívá ke zlepšení možnosti pohybu po operaci. Pravidelné kontroly krevního tlaku a pečlivá léčba při jeho zvýšení je naprosto nezbytná k udržení dobrého výsledku operace.

Zdroj: http://www.cktch.cz/index.php/pro-pacienty/uitene-informace/chlopenni-srdeni-vady