Stanovy spolku
Srdíčkáři z.s.

Čl. I
Základní ustanovení

Název: Srdíčkáři z.s.

 Sídlo: Na Bulánce 627, 257 22 Čerčany

 IČO: 015 06 811

 Spolek s názvem Srdíčkáři z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Čl. II
Účel a činnosti spolku

 1. Cílem spolku je zejména:
  1. přispívání k informovanosti veřejnosti o problematice a léčbě vrozených srdečních vad;
  2. vzájemná pomoc a podpora rodin s dětmi se srdeční vadou
  3. organizování setkání a sportovních a volnočasových aktivit rodičů a členů;
  4. zprostředkování informací a vzájemná výměna zkušeností mezi lékařskou komunitou, rodiči dětí se srdeční vadou a ostatní veřejností
  5. prosazování zájmů zdravotně znevýhodněných
  6. organizování veřejných sbírek

Výše uvedených cílů bude spolek dosahovat zejména prostřednictvím:

  1. provozování webových stránek a informačních zdrojů na sociálních sítích
  2. organizování setkání, sportovních a volnočasových aktivit rodičů a členů;
  3. vydávání a šíření informačních letáků a propagačních materiálů;
  4. spolupráce se spolky, nadacemi a dalšími osobami s podobným charakterem či cílem
  5. projektová činnost při získávání finanční podpory z dotačních a grantových titulů
  6. výroby, nákupu a prodeje zboží
  7. provozování e-shopu

 

Čl. III
Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osobatarší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení,
  národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členem se může stát i jakákoli právnická osoba. Členství je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí předsedy spolku o přijetí její žádosti
  o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde
  k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění účelu spolku.
 3. Členství ve spolku zaniká:
 1. dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru;
 2. úmrtím člena;
 3. vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku;
 4. nezaplacením členských příspěvků do 31. 3. příslušného kalendářního roku
 5. zánikem spolku bez právního nástupce.
 1. Výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku, ohrožuje dobré jméno spolku nebo ohrožuje řádné plnění účelu spolku.
 2. Každý člen spolku má právo zejména:
 1. účastnit se činnosti spolku;
 2. být pravidelně informován o dění ve spolku;
 3. užívat výhod člena spolku
 4. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání;
 5. volit a být volen do orgánů spolku.
 1. Každý člen spolku má povinnost zejména:
 1. platit členské příspěvky;
 2. chránit a zachovávat dobré jméno spolku;
 3. dodržovat stanovy spolku
 4. informovat spolek o změně kontaktních údajů
 1. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 2. Výbor je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

Čl. IV
Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
 1. členská schůze, jako orgán nejvyšší;
 2. výbor, jako orgán výkonný;
 3. předseda, jako individuální statutární orgán.

Čl. V
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, složena ze všech členů spolku.
 2. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.
 3. Členskou schůzi svolává výbor spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá předseda spolku schůzi výboru nahrazující zasedání členské schůze a to nejpozději do tří měsíců (ale ne dříve než za 5 dnů ode dne konání schůze spolku), tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Tato schůze výboru přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
 4. Do působnosti členské schůze náleží zejména:
 1. určit hlavní zaměření činnosti spolku;
 2. rozhodovat o změně stanov;
 3. stanovení výše a splatnosti členských příspěvků;
 4. schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem;
 5. schvalovat výsledek hospodaření spolku;
 6. volit/odvolávat členy výboru, předsedu a pokladníka;
 7. hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů;
 8. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.
 1. Členská schůze je svolávána výborem nebo předsedou spolku podle potřeby nejméně však jednou za rok.
 2. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze
  je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
 3. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba.
 4. Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká
  usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

Čl. VI
Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem spolku, řídí činnost spolku v souladu se stanovami
  a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.
 2. Výbor má 7 členů, kteří jsou voleni členskou schůzí na dobu neurčitou.
 3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi
  členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor
  je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy nebo
  zaměstnance spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
 4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby.
 5. Výbor je usnášeníschopný pouze za nadpoloviční účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Hlas předsedy rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
  Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
 6. Do působnosti výboru náleží zejména:
 1. svolávat členskou schůzi;
 2. přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky
  publikovat v rámci spolku;
 3. posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi;
 4. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku;
 5. přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr;
 6. přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení;
 7. rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům,
  pokud pro to existují závažné důvody;
 8. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných
  spolupracovníků;
 9. schvalovat interní organizační normy spolku.

Čl. VII
Předseda

 1. Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku.
 2. Předseda je volen/odvoláván členskou schůzí ze zvolených členů výboru na dobu neurčitou.
 3. Předseda zastupuje spolek navenek samostatně.
 4. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být
  v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění
  a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 5. Do působnosti předsedy náleží zejména:
 1. vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání;
 2. svolání a vedení schůzí výboru;
 3. pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.
 1. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.
 2. Předseda může delegovat vé kompetence na další členy výboru, případně
  na další členy či zaměstnance spolku na základě písemné plné moci.

Čl. VIII
Pokladník

 1. Pokladník vede pokladní deník, eviduje pohyby peněz jak v pokladně, tak na
  bankovním účtu spolku.
 2. Pokladník vypracovává uzávěrku dokladů ke konci každého roku vždy k 31. 12. daného roku. Tato uzávěrka musí být vypracována nejpozději k 31. 3. roku následujícího.
 3. Pokladník je volen/odvoláván výborem spolku na dobu neurčitou.

Čl. IX
Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví
  a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních
  příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností, z výnosu svého majetku a z výnosu veřejných sbírek.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit
  k financování činností naplňujících cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití
  prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování cílů spolku.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku
  v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
 6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak
  zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
 7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
 8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve
  vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

Čl. X
Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek.

Tyto stanovy byly schváleny výborem spolku v Poděbradech dne 15.června 2019

 

…………………………………..

Jana Štychová
Předseda